Tarifi

Paziņojums par tarifa projektu

2020. gada 22. janvārī

Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums”, Reģ. nr. LV40103666190, juridiskā adrese: “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, 2020. gada 22. janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas” SPRK Nr.1/7 no 14.04.2010.

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020. gada 1.oktobri. SIA “MS Siltums” 2019. gada 12.decembrī saņēma 06.03.2014. Licenci Nr. E23030/2 ar grozījumiem (stājas spēkā 2019. gada 13.decembrī), kurā komersants nodrošina siltumenerģijas pārvadi un sadali Madlienas, Suntažu, Lauberes un Ķeipenes pagastos Ogres novadā. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar licences darbības zonas paplašināšanu un izmaksu izmaiņām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju par siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var  iepriekš sazinoties ar Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums” valdes locekli Normundu Ševelu, tālruņa Nr.29169962.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu elektroniski var iesniegt sūtot uz e-pasta adresi: ms.siltums@gmail.com,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv , 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Ogres novada pašvaldības

SIA “MS siltums” valdes loceklis  N. Ševels

 

26.06.2017.