Par jauna siltumapgādes tarifa noteikšanu Madlienas, Suntažu, Lauberes un Ķeipenes pagastos

2020.gada 5.novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK) apstiprināja SIA “MS Siltums” vienota tarifa 54,96 EUR/MWh ieviešanu, nodrošinot siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali Madlienas, Suntažu, Lauberes un Ķeipenes pagastos.

Šobrīd ir spēkā esošs tarifs, kas ietver siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Madlienas un Suntažu pagastos, bet kopš 2019. gada Ogres novada pašvaldība ir deleģējusi SIA “MS siltums” arī Lauberes  un Ķeipenes pagastu siltumapgādes pamatlīdzekļu uzturēšanu, ekspluatāciju, siltumenerģijas ražošanu un nodošanu lietotājam.  

Vienotais tarifs, kas ietver četru pagastu siltumapgādes sistēmas, tika aprēķināts saistībā ar SIA “MS siltums” siltumapgādes zonas paplašināšanu, jo vienota tarifa aprēķins optimizē tarifa izskatīšanas procesu, kā arī liela daļa no fiksētajā izmaksām, lai nodrošinātu siltumapgādi šajos pagastos, ir vienotas. Papildus tam, jaunais tarifs ietver kurināmā, darbaspēka un citu ražošanas izmaksu izmaiņas, kā arī patērētā apjoma samazinājumu kopš laika, kad stājās spēkā šobrīd spēkā esošie tarifi (Madlienai un Suntažiem 2017. gadā, Lauberei 2015. gadā un Ķeipenei 2014. gadā). Šobrīd spēkā esošie Lauberes un Ķeipenes pagastu tarifi ir novecojuši, gan ietverto izmaksu, gan arī apjoma samazinājuma dēļ.

Jaunajā tarifā ir iekļautas arī izmaksas, gan ražošanas efektivitātes ieguvumi, kas saistīti ar siltumapgādes sistēmu attīstību. 2019. un 2020. gadā SIA “MS siltums” ir veicis nozīmīgus ieguldījumus, lai modernizētu siltumapgādes ražošanas iekārtas, paaugstinātu sistēmu efektivitāti, kā arī drošību. Modernizācijas projekti tika realizēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" 1. un 2. kārtas ietvaros.  2019. gadā tika modernizētas Madlienas un Suntažu katlumājas ar jauniem biomasas (šķeldas) ūdenssildāmajiem katliem (1,79 MW katrā no katlumājām), kā arī tika ieviesta automatizēta katlumāju vadības sistēma. 2020. gadā tika nomainītas siltumtrases Madlienā, Meņģelē un Lauberē, izmantojot rūpnieciski izolētas caurules ar zemiem siltumenerģijas zudumiem un pielietojot bezkanāla  tehnoloģiju. Lauberes un Ķeipenes katlumāju modernizācija ietvēra attiecīgi 0,8 MW un 0,6 MW biomasas (šķeldas) ūdenssildāmo katlu uzstādīšanu ar automatizētu šķeldas padeves sistēmu.

Jaunais tarifs 54,96 EUR/MW ir par 14,5 % augstāks kā šobrīd spēkā esošais tarifs Madlienas un Suntažu pagastos (48,00 EUR/MWh), par 9,6 % augstāks kā Ķeipenes pagastā (50,16 EUR/MWh) un par 6 % zemāks kā Lauberes pagastā (58,45 EUR/ MWh).

Salīdzinot tarifu ar 2021. gadā plānotā jaunās reģionālās reformas Ogres novada apdzīvoto vietu siltumenerģijas tarifiem, jaunais tarifs ir vērtējams kā viens no zemākajiem Ogres novadā, par kuru zemāks ir tika Ogres pilsētas tarifs. Ja apskata tarifus vairāku tuvāko novadu reģionā – Siguldas, Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Ogres novados, tad Madlienas, Suntažu, Ķeipenes un Lauberes tarifs ir zem vidējā tarifa līmeņa minētajā reģionā.

Vienotais Suntažu, Madlienas, Lauberes un Ķeipenes pagastu siltumapgādes gala tarifs stāsies spēkā 2021. gada 1.janvārī.

Iet atpakaļ