Izsludināts atklāts konkurss uz SIA “MS siltums” valdes locekļa amatu

Ogres novada pašvaldība (reģ.Nr.90000024455) izsludina atklātu konkursu uz pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “MS siltums” valdes locekļa amatu.

Konkurss tiek organizēts saskaņā Ogres novada pašvaldības 2020.gada 29.maija iekšējiem noteikumiem Nr.17/2020 “SIA “MS siltums” valdes locekļa kandidātu nominācijas nolikums”.

Informācija par situāciju SIA “MS siltums”, tās stratēģiju (kopsavilkumu), mērķiem un izaicinājumiem.
 
Prasības pretendentiem/-ēm:
 • likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • Ministru kabineta 2020.gada 07.janvāra noteikumos Nr.20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” 15.1. – 15.4.apakšpunktos noteiktās minimālās prasības;
 • iepriekšēja pieredze projektu vadībā un vismaz viena tipveida starptautiska projekta vadībā;
 • vēlama pieredze lielu, sarežģītu un nestandarta projektu vadībā;
 • vēlama iepriekšēja pieredze pašvaldības darbā;
 • ļoti laba izpratne par pašvaldības darbu kopumā, pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldību un kapitālsabiedrības sadarbību ar pārējām pašvaldības iestādēm;
 • orientācija uz attīstību;
 • plānošana un organizēšana;
 • pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.
Nominācijas procesā nevar piedalīties un par valdes locekļa amata kandidātu kļūt persona, uz kuru attiecas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantā izvirzītie nosacījumi, kas liedz ieņemt valdes locekļa amatu.
 
Pretendentiem/-ēm jāiesniedz šādi pieteikuma dokumenti:
 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīvesgājuma apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • iepriekšējo trīs gadu laikā savas darbības apraksts projektu vadībā, kurā norādīts vispārējs projekta apraksts, projekta finansējuma apmērs, projekta ieviešanas termiņš, projektā iesaistīto institūciju un cilvēku skaits – ne vairāk kā trīs A4 formāta lapas datorrakstā;
 • citus dokumentus, ko uzskata par nepieciešamu pievienot.
Atlīdzība 2582 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
 
Pieteikuma dokumentus ar norādi „Pieteikums SIA “MS siltums” valdes locekļa kandidātu nominācijas procesam” var iesniegt personīgi Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, vai sūtot pa pastu uz adresi – Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001 (pasta zīmogs – ne vēlāk kā 10.diena no sludinājuma publicēšanas dienas), vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: ogredome@ogresnovads.lv vai izmantojot tiešsaistes formas, kas pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv līdz 2020.gada 12.jūnijam. Tālrunis uzziņām 65068762 vai 65071166 (Personālvadības nodaļa).
 
Nominācijas komisijas sastāvs:
 • Juris Laizāns – Ogres novada pašvaldības domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs;
 • Dana Bārbale – Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece;
 • Kaspars Grīnbergs – SIA “Ogres Namsaimnieks” valdes loceklis;
 • Aiva Ormane – Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas darbības risku vadītāja;
 • Silvija Velberga – Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Budžeta nodaļas vadītāja;
 • Antra Pūga – Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Personālvadības nodaļas vadītāja;
 • neatkarīgs eksperts ar balsstiesībām SIA “MS siltums” kandidātu nominācijas komisijā – Egīls Dzelzītis – Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes priekšsēdētājs, Rīgas Tehniskās universitātes profesors.
Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti konkursa norises procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Iet atpakaļ